Žiadosť o rodičovský príspevok

Rok 2024

Pre získanie nároku na rodičovskú dávku je nutné vypísať tlačivo, kde budete žiadať o rodičovský príspevok. Vzor žiadosti o rodičovskú dovolenku si môžete pozrieť aj s krátkym popisom. Skladá sa z týchto častí:

1. Údaje a sociálne postavenie žiadateľa

V tejto časti je nutné uviesť svoje meno, rodinný stav, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska. V ďalšej časti tlačiva žiadosti o poskytnutie rodičovskej dovolenky uvádzate vaše sociálne postavenie.

Žiadosť o rodičovský príspevok - tlačivo


2. Uplatnenie nároku, zárobková činnosť a ďalšia osoba

V prvom bode musíte uviesť v tvare deň, mesiac a rok dátum, od kedy žiadate o rodičovský príspevok. Pre štatistické účely uvádzate v nasledujúcom bode to, či vykonávate alebo nevykonávate zárobkovú činnosť. A v poslednej časti ide o osobné údaje ďalšej oprávnenej osoby, spravidla o manželovi.

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky vzor


3. Druhý rodič, vzťah žiadateľa k dieťaťu a dieťa

Rovnako ako pri žiadateľovi, aj druhý rodič dieťaťa musí vo vzore žiadosti o rodičovskú dovolenku uviesť svoje sociálne postavenie. Je nutné uviesť vzťah žiadateľa ku dieťaťu. Väčšinou ide o rodiča. V poslednom bode sa uvádzajú údaje o dieťati.

Žiadosť o rodičovský príspevok - ako vyplniť Žiadosť o rodičovský príspevok tlačivo


4. Spôsob výplaty

Vyplatiť rodičovský príspevok je možné na účet alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Vyplácanie rodičovskej dovolenky na účet je pre mladých ľudí veľmi obľúbené a klasický spôsob prostredníctvom slovenskej pošty sa už v súčasnosti takmer nevyužíva.

Spôsob výplaty v tlačive pri vypisovaní žiadosti o RD.


5. Vyhlásenie žiadateľa a kontrola zamestnancom sociálnej poisťovne

V prvej časti je nutné podpísať čestné vyhlásenie o pravdivosti vyplnených údajov v tlačive. Druhú časť už nevypisujete, to vyplní zamestnanec sociálnej poisťovne.

Žiadosť o rodičovský príspevok tlačivo


6. Číselné odkazy a doklady

Pri vypisovaní vzoru žiadosti o rodičovský príspevok sú vysvetlivky, ktoré sú následne vypísané. Na tejto strane taktiež nájdete zoznam dokladov, ktoré je nutné priniesť.

Žiadosť o rodičovskú dovolenku - vysvetlivky Žiadosť o rodičovský príspevok - doklady


7. Viac súčasne narodených detí

V prípade, že sa vám narodí viac detí naraz, vyplňujete aj poslednú stranu. Tlačivo sa označí ako H2 pre druhé dieťa, H3 pre tretie dieťa atď.

Žiadosť o rodičovský príspevok - dvojičky


Záver

Vzor žiadosti o rodičovskú dovolenku je možné stiahnuť v pdf formáte. Ide o tlačivo, ktoré je verejne dostupné na internete. Na záver treba dodať, že prechod z materskej na rodičovskú dovolenku nie je automatický a je s tým spojená administratíva. V každom prípade je dôležité nenechávať si všetko na poslednú chvíľu.